ระบบโซล่าเซลล์ ต่อ 1 - 20 ไร่ (ราคาเริ่มต้น)

"**สินค้าและบริการนี้ จะมีจนท. Callcenter ติดต่อประสานงานก่อนการสั่งซื้อทุกครั้ง ** ชุดตู้เหล็กพร้อมอุปกรณ์แผงโซล่าเซลล์ ประกอบไปด้วย แผงโซล่าเซลล์ อินเวอร์เตอร์ แบตเตอรี่ และอุปรกรณ์กล้องวงจรปิด ราคาตามที่ระบุมานี้เป็นเสป็คใช้ร่วมกับปั๊มน้ำขนาด 1 1/2 นิ้ว หากเป็นกรณีที่ประเมินพื้นทีแล้วระบบต้องการปั๊มขนาด 1 1/2 นิ้วต้องปรับรายละเอียดการใช้ไฟเพิ่มขึ้น อาจต้องเพิ่มแผง และเปลี่ยนอินเวอร์เตอร์ ค่าใช่จ่ายจะเพิ่มขึ้นตามจำนวนอุปกรณ์"

หมวดหมู่ : ระบบการเกษตร

Share