SET สุดคุ้ม 2000 กรัม

"1 กุ้งแห้งแก้ว 500 กรัม 2 หมึกกล้วยแกะตาแพ 500 กรัม 3 ปลาอินทรีย์เค็ม (เนื้อล้วน) 500กรัม 4 ทุเรียนทอด 500 กรัม"

Categories : Dried seafood

Share