New
Best Seller

ข้าวหอมไทยเติมวิตามิน 5 กก.

"ข้าวหอมไทยเติมวิตามิน เป็นข้าวหอมสายพันธ์ใหม่ซึ่งปลูกได้ในภาคกลางของประเทศไทย มีลักษณะคล้ายข้าวหอมมะลิมาก ในด้านความหอม ความนุ่ม และรสชาติ ข้าวหอมไทย 100% คุณภาพดี ข้าวหอมสายพันธ์ใหม่ อร่อยและมีความหอมนุ่มรสชาติดี" (ถุงสีเขียว) ถุงละ 5 กก.

Categories : Rice

Share